ข้อมูลสมัครเรียน นักเรียน ม.3 เดิม

28

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/1
รายชื่อ

29

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/2
รายชื่อ

32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/3
รายชื่อ

26

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/4
รายชื่อ

18

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/5
รายชื่อ

15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/6
รายชื่อ

29

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/7
รายชื่อ

29

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/8
รายชื่อ

22

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/9
รายชื่อ

19

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/10
รายชื่อ

23

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/11
รายชื่อ

20

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/12
รายชื่อ
สถิติการสมัครแยกตามแผนการเรียน

62

วิทย์-คณิต
รายชื่อ

61

ภาษาอังกฤษ
รายชื่อ

32

ภาษาจีน
รายชื่อ

31

คอมพิวเตอร์(SMT)
รายชื่อ

103

ทั่วไป
รายชื่อ

ID. เลขที่ผุ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน ห้อง สถานนะ
1 67001 นางสาวพลอยใส ทึมกระโทก คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/2 อนุมัติ
2 67002 นางสาวปนัสยา สานคล่อง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/2 อนุมัติ
3 67003 เด็กชายสิทธิชัย มุ่งกลาง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/2 อนุมัติ
4 67004 นายชูเกียรติ ธนพชรรัชต์ คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/2 อนุมัติ
5 67005 นางสาวพิชญา นากระโทก คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/2 อนุมัติ
6 67006 นางสาวพัชริดา ลำไธสง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/2 อนุมัติ
7 67007 นางสาวประกายแก้ว มุ่งย่อมกลาง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/2 อนุมัติ
8 67008 นางสาวลินลดา จีนทองหลาง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/2 อนุมัติ
9 67009 นายวีรวัฒน์ หาญโก่ย คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/3 อนุมัติ
10 67010 นายก้องภพ ภู่ละกอ คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/3 อนุมัติ
11 67011 นางสาวศิรประภา นาแพง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
12 67012 นายธนภัทร ภูศิริ คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
13 67013 นายภูรินทร์ มาเจริญ คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
14 67014 นายพุทนันท์ เทียมทองหลาง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
15 67015 นางสาวปณิตา มะลิทอง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
16 67016 เด็กชายทวีศักดิ์ เชิญกลาง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
17 67017 นายรพีวิญช์ สายบุตร คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/5 อนุมัติ
18 67018 นางสาวจิราวรรณ ถอยกระโทก คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/5 อนุมัติ
19 67019 นายวิชชากร ร่มเริง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/5 อนุมัติ
20 67020 นายวิทยา แสพลกรัง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/5 อนุมัติ
21 67021 นายกิตติพัทธ์ สีชุม คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/5 อนุมัติ
22 67022 นายกฤษณะ สุขเเสงรัตน์ คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/5 อนุมัติ
23 67024 นายชวัลวิทย์ นินนนท์ คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/6 อนุมัติ
24 67025 เด็กหญิงนภัสวรรณ รัตน์ใหม่ คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/8 อนุมัติ
25 67026 นางสาววิภาภรณ์ อินทรโชต คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/8 อนุมัติ
26 67027 นางสาวเจนจิรา นามวงศ์ คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/10 อนุมัติ
27 67028 เด็กหญิงอภิญญา ทองดีนอก คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/11 อนุมัติ
28 67029 เด็กหญิงครองขวัญ ก้านทองหลาง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/11 อนุมัติ
29 67030 เด็กหญิงณัฐนันท์ ทลาด คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/12 อนุมัติ
30 67031 นางสาวนัฐญาดาภรณ์ ช่อไธสง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/12 อนุมัติ
31 67032 นางสาวบุณยาพร พันเทศ คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/12 อนุมัติ
32 67033 นางสาวพรนภา ฝอดสูงเนิน ภาษาจีน ม.3/2 อนุมัติ
33 67034 นางสาวกรรณิกา คำภาชาติ ภาษาจีน ม.3/3 อนุมัติ
34 67035 นางสาวณิชากร ชัยมีแรง ภาษาจีน ม.3/3 อนุมัติ
35 67036 นางสาวณัฐชยา ด่านกระโทก ภาษาจีน ม.3/3 อนุมัติ
36 67037 นางสาวเนตรนภา หมายเครือกลาง ภาษาจีน ม.3/3 อนุมัติ
37 67038 นางสาวสุดารัตน์ กองแก้ว ภาษาจีน ม.3/3 อนุมัติ
38 67039 นางสาวสุพิชฌา โถมกระโทก ภาษาจีน ม.3/3 อนุมัติ
39 67040 นางสาวณัฐณิชา ฉัตรเลิศ ภาษาจีน ม.3/3 อนุมัติ
40 67041 นางสาวแก้วมังกร อินชำนาญ ภาษาจีน ม.3/3 อนุมัติ
41 67042 นายชาคร ศรีน้ำคำ ภาษาจีน ม.3/4 อนุมัติ
42 67043 นางสาวณิชานันท์ สุวรรณเย็น ภาษาจีน ม.3/7 อนุมัติ
43 67044 นางสาวชลิตา ตัวอย่าง ภาษาจีน ม.3/7 อนุมัติ
44 67045 นางสาวปาริตา ภู่ละกอ ภาษาจีน ม.3/7 อนุมัติ
45 67046 นางสาวจันทร์ธิมา สว่างจิต ภาษาจีน ม.3/7 อนุมัติ
46 67047 นายกฤตเมธ นวลพุ่ม ภาษาจีน ม.3/7 อนุมัติ
47 67048 นางสาวธนภรณ์ ชะนะพะเนา ภาษาจีน ม.3/7 อนุมัติ
48 67049 นางสาวจันทกานต์ วงศ์เสนา ภาษาจีน ม.3/8 อนุมัติ
49 67050 นายจิรภัทร ประเสริฐทรัพย์ ภาษาจีน ม.3/8 อนุมัติ
50 67051 นางสาวกัญญาพัชร ซื่อเสมอ ภาษาจีน ม.3/8 อนุมัติ
51 67052 นายอนุกุล อุ่นปิง ภาษาจีน ม.3/9 อนุมัติ
52 67053 นางสาววริศรา แน่นกระโทก ภาษาจีน ม.3/9 อนุมัติ
53 67054 นายวรพล ทินกระโทก ภาษาจีน ม.3/10 อนุมัติ
54 67055 นายธนาคิม ติดตารัมย์ ภาษาจีน ม.3/10 อนุมัติ
55 67056 นางสาวสิตานัน ทับสกุล ภาษาจีน ม.3/10 อนุมัติ
56 67057 นายจรัสพงศ์ แสงจันทร์ ภาษาจีน ม.3/10 อนุมัติ
57 67058 นางสาววิชญาดา นามกระโทก ภาษาจีน ม.3/10 อนุมัติ
58 67059 นางสาวณิชาพร ด่านกระโทก ภาษาจีน ม.3/11 อนุมัติ
59 67060 นายเปมิน วุฒิขจรศาสตร์ ภาษาจีน ม.3/11 อนุมัติ
60 67061 นายรพีภัทร์ ดำละกอ ภาษาจีน ม.3/11 อนุมัติ
61 67062 นายนนทกร ภู่ละกอ ภาษาจีน ม.3/12 อนุมัติ
62 67063 นางสาวตีรณา เงินชัยภูมิ ภาษาจีน ม.3/12 อนุมัติ
63 67064 นางสาวเพชรา พัฒศรี ภาษาจีน ม.3/12 อนุมัติ
64 67096 เด็กหญิงลลิษา มณีวงค์ วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
65 67097 เด็กหญิงชนิสร ฉันทะกลาง วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
66 67098 เด็กหญิงกานติมา หุ่นกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
67 67099 เด็กหญิงกนกพร สุตตสิโรจน์ วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
68 67100 เด็กหญิงนลินนิภา ประสพเงิน วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
69 67101 เด็กหญิงสุปรีดี ศรีโพธา วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
70 67102 เด็กหญิงรักษิณาภัทร เอี่ยมขุนทด วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
71 67103 เด็กหญิงเอมอร บุญโต วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
72 67104 เด็กหญิงเอวิตรา ทองนอก วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
73 67105 เด็กหญิงชนิสรา โคไธสง วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
74 67106 เด็กหญิงพัชรินทร์ นากระโทก วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
75 67107 เด็กหญิงจรินทร์ภรณ์ ดีมา วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
76 67108 เด็กหญิงปภัชญา ตอทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
77 67109 เด็กหญิงกวินตรา การสอน วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
78 67110 เด็กหญิงวุฒิ หมีโฮ วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
79 67111 เด็กหญิงธัญชนก กันทะมา วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
80 67112 เด็กหญิงมินธิตา ดงกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
81 67113 เด็กหญิงมัธยัสถ์ ลาน้ำเที่ยง วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
82 67114 เด็กหญิงศุภณัฐ กัญจะนา วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
83 67117 เด็กหญิงหรรษกานต์ ชัยปะปัง วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
84 67118 เด็กหญิงหฤทัย ด่านทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
85 67119 เด็กหญิงธนขวัญ แน่นหนา วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
86 67121 เด็กหญิงอภิญญา ยอดแก้วทะเล วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
87 67122 เด็กหญิงอักษราภัค จันทร์สีสุข วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
88 67123 เด็กหญิงพรีมณภัส งามลา วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
89 67124 เด็กหญิงจิรัชญา มูลทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
90 67125 เด็กหญิงชนิกานต์ อินผลเล็ก วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
91 67126 เด็กหญิงนันทิกานต์ คำแพง วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
92 67127 เด็กหญิงจิดาภา จุ่มกลาง วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
93 67128 เด็กหญิงเกศมณี ช่วยพิมาย วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
94 67130 เด็กหญิงเปรมกมล สุขงูเหลือม วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
95 67131 เด็กหญิงณััฐกานต์ ทินกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
96 67132 เด็กหญิงปุณณวัฒน์ เตียนกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
97 67133 เด็กหญิงธฤชรัตน์ ต้อยหมื่นไวย วิทย์-คณิต ม.3/4 อนุมัติ
98 67134 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิทักษ์ วิทย์-คณิต ม.3/4 อนุมัติ
99 67137 เด็กหญิงธีรดา แก้วกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
100 67139 เด็กหญิงกรกนก ทัศเที่ยง วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
101 67147 เด็กหญิงนุตประวีณ์ สามารถ วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
102 67149 เด็กหญิงปาลีย์ยา ปาละ วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
103 67152 เด็กหญิงญาณัจฉรา อยู่รักษาสิทธิ์ วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
104 67154 เด็กหญิงบุริศร์ ซึ้งถาวร วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
105 67155 เด็กหญิงปฏิพล ธาราสูง วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
106 67156 เด็กหญิงศศินภา จงกลาง วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
107 67157 เด็กหญิงรักษ์ขวัญ บังกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
108 67159 เด็กหญิงวันวิสาข์ ทิศกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
109 67160 เด็กหญิงเพชรชนก กองพิมาย วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
110 67161 เด็กหญิงปฏิพล สายเสน วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
111 67162 เด็กหญิงปิยวดี เอี่ยมมา วิทย์-คณิต ม.3/8 อนุมัติ
112 67163 เด็กหญิงมิณฑิตา วิยะโคตร วิทย์-คณิต ม.3/8 อนุมัติ
113 67164 เด็กหญิงสุกัญญา เติมกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/8 อนุมัติ
114 67165 เด็กหญิงกนกพร ใจกันทา วิทย์-คณิต ม.3/9 อนุมัติ
115 67166 เด็กหญิงปฏิภาณ ถิ่นทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/9 อนุมัติ
116 67167 เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีจำนงค์ วิทย์-คณิต ม.3/9 อนุมัติ
117 67169 เด็กหญิงชญานันท์ เเววจะโปะ วิทย์-คณิต ม.3/10 อนุมัติ
118 67170 เด็กหญิงพรธีรา บุญมี วิทย์-คณิต ม.3/10 อนุมัติ
119 67171 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โฉมรัมย์ วิทย์-คณิต ม.3/10 อนุมัติ
120 67173 เด็กหญิงพนิดา เสนผาบ วิทย์-คณิต ม.3/11 อนุมัติ
121 67174 เด็กหญิงพิจิตรา เงาศรี วิทย์-คณิต ม.3/11 อนุมัติ
122 67175 เด็กหญิงณัฐรินีย์ ในพิมาย วิทย์-คณิต ม.3/12 อนุมัติ
123 67176 เด็กหญิงปุณยนุช คะนองมาตย์ วิทย์-คณิต ม.3/12 อนุมัติ
124 67177 เด็กหญิงอัญมณี พิบูลสังข์ วิทย์-คณิต ม.3/12 อนุมัติ
125 67178 เด็กหญิงรุ่งฤดี หาญฉิมพลี วิทย์-คณิต ม.3/12 อนุมัติ
126 67179 นางสาวกิติมา ประสาร ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
127 67180 นางสาวศศิกานต์ ทินกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
128 67181 นางสาวปริยาภัทร ถอยกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
129 67182 นางสาวหนึ่งฤทัย แถมกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
130 67183 นางสาวธัญพิมล สมมะเริง ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
131 67184 นางสาวสุธิมา โพธิ์วิจิตร ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
132 67185 นายภัทรดนัย โพธิ์ภัย ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
133 67186 นางสาวนภาพร กลุ่ำพิมาย ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
134 67187 นางสาวอริสรา วันลา ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
135 67188 นางสาวณัฐกฤตา สงวนสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
136 67189 นางสาววรรณวิษา มนทองหลาง ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
137 67190 นางสาวศศิิกานต์ หงวนตัด ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
138 67191 นางสาววริศรา ตั้งอำพรทิพย์ ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
139 67192 นางสาวสุชาวดี ดวงกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
140 67193 นายรุ่งอรุณ ไทยอัฐวิถี ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
141 67194 นางสาวปารีณา วิสรานุรักษ์ ภาษาอังกฤษ ม.3/1 อนุมัติ
142 67195 นางสาวสุวิษา นนกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/2 อนุมัติ
143 67196 นางสาวศลิษา พึ่งไชย ภาษาอังกฤษ ม.3/2 อนุมัติ
144 67197 นายกุลธวัช สุขศรีพะเนา ภาษาอังกฤษ ม.3/2 อนุมัติ
145 67198 นางสาวชนิตรา ตลับกลาง ภาษาอังกฤษ ม.3/2 อนุมัติ
146 67200 นางสาวสุรนุช ศึกนอก ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ
147 67201 นางสาวอรณิชา ลีลาน้อย ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ
148 67202 นางสาวรสนา ชานนท์ ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ
149 67203 นางสาวจิรชยา ประกาศรี ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ
150 67204 นายณิชาพัชร์ เทพจิตร ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ
151 67205 นางสาวกนกพิชญ์ ทนกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ
152 67206 นางสาวพลอยน้ำเพชร เพชรนางรอง ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ
153 67207 นางสาวขวัญแก้ว สิทธิธัญกรรม ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ
154 67208 นางสาวกาญจนา นนกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ
155 67209 นางสาวพิริญา สุขพะเนา ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ
156 67210 นางสาวจารุวรรณ์ สารนอก ภาษาอังกฤษ ม.3/4 อนุมัติ
157 67211 นางสาวณิชาภัทร กุลวรางค์นิรชา ภาษาอังกฤษ ม.3/4 อนุมัติ
158 67212 นางสาวศุภจิรา ยี่จอหอ ภาษาอังกฤษ ม.3/4 อนุมัติ
159 67213 นางสาวอิรวดี ประเสริฐพงค์ ภาษาอังกฤษ ม.3/4 อนุมัติ
160 67214 นายณรงค์ฤทธิ์ จงเทพ ภาษาอังกฤษ ม.3/5 อนุมัติ
161 67216 นางสาวดวงกมล สานคล่อง ภาษาอังกฤษ ม.3/5 อนุมัติ
162 67217 นางสาวฐิติกาญจน์ กุลศรี ภาษาอังกฤษ ม.3/5 อนุมัติ
163 67218 นางสาวธัญญลักษณ์ รัตน์ใหม่ ภาษาอังกฤษ ม.3/6 อนุมัติ
164 67219 นางสาวจุฑารัตน์ สืบเผ่า ภาษาอังกฤษ ม.3/6 อนุมัติ
165 67220 นางสาวณัฐริกา มุขกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/6 อนุมัติ
166 67221 นางสาวปภัสรา ศรีจันทร์ ภาษาอังกฤษ ม.3/6 อนุมัติ
167 67222 นายอัครฉัตร ดอกกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/7 อนุมัติ
168 67223 นายกฤษณกันต์ ประมูล ภาษาอังกฤษ ม.3/7 อนุมัติ
169 67224 นายวุฒิพงษ์ แดนดงเมือง ภาษาอังกฤษ ม.3/7 อนุมัติ
170 67225 นางสาวกานต์ธิดา ทิศกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/7 อนุมัติ
171 67226 นางสาวปาริชาติ แน่นกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/7 อนุมัติ
172 67227 นางสาวกุลกันยา พริกจำรูญ ภาษาอังกฤษ ม.3/7 อนุมัติ
173 67228 นางสาวชัญญานุช ประสมศรี คอมพิวเตอร์ ม.3/7 อนุมัติ
174 67229 นายทะนงศักดิ์ นนกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/8 อนุมัติ
175 67230 นางสาวปณิดา คุณเศษ ภาษาอังกฤษ ม.3/8 อนุมัติ
176 67231 นางสาวณัฐธิดา สวัสดี ภาษาอังกฤษ ม.3/8 อนุมัติ
177 67232 นายเลิศพิสิฐ แทวกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/8 อนุมัติ
178 67233 เด็กหญิงจิรวดีเด็กหญิงจิรวดี ธงกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/9 อนุมัติ
179 67234 นายพีระ บรรจงปรุ ภาษาอังกฤษ ม.3/9 อนุมัติ
180 67235 นางสาวเพ็ญพิชชา ผาสุข ภาษาอังกฤษ ม.3/9 อนุมัติ
181 67236 นายนฤสรณ์ จันทร์สันเทียะ ภาษาอังกฤษ ม.3/10 อนุมัติ
182 67237 นางสาวศิริวรรณ ภู่รอด ภาษาอังกฤษ ม.3/11 อนุมัติ
183 67238 นายณัฐวุฒิ ไกยะคง ภาษาอังกฤษ ม.3/11 อนุมัติ
184 67239 นางสาวนัทธมน สุทธิวิเศษ ภาษาอังกฤษ ม.3/11 อนุมัติ
185 67240 นายสยมภู พลเหลา ภาษาอังกฤษ ม.3/11 อนุมัติ
186 67241 นายอภิวัฒน์ โมทจิตร์ ภาษาอังกฤษ ม.3/11 อนุมัติ
187 67242 นางสาวอุมาพร งิ้วใหญ่ ภาษาอังกฤษ ม.3/12 อนุมัติ
188 67306 เด็กชายวีระยุทธ จันทสิน ทั่วไป ม.3/1 อนุมัติ
189 67307 เด็กชายณัฐนพล เกียรติโพธิ์ ทั่วไป ม.3/1 อนุมัติ
190 67308 นายปกป้อง ธรรมชัยตา ทั่วไป ม.3/2 อนุมัติ
191 67309 นายภูริภัทร พูนหลัก ทั่วไป ม.3/2 อนุมัติ
192 67310 นายวชิรวิทย์ ก้องพิมาย ทั่วไป ม.3/3 อนุมัติ
193 67311 เด็กชายพีระพล คงพิกิจ ทั่วไป ม.3/3 อนุมัติ
194 67312 นาวสาวพรประภา หลาบกลาง ทั่วไป ม.3/3 อนุมัติ
195 67313 เด็กหญิงมนัสวี สามกำปัง ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
196 67314 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ วิระตา ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
197 67315 เด็กชายเด่นภูมิ เเจบกระโทก ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
198 67316 นายฐิติวัฒน์ นันกระโทก ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
199 67317 นายเสฏฐพงศ์ สุขประเสริฐ ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
200 67318 นาวสาวศิริรัตน์ ทองประเสริฐ ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
201 67319 นาวสาวนภัสสร ไตรโรจน์ ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
202 67320 เด็กหญิงภรภัทร ทินกระโทก ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
203 67321 เด็กหญิงณัฐฐาสิริ เรียมริมมะดัน ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
204 67322 เด็กหญิงชุติมา หมอกแก้ว ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
205 67323 นายภาณุพงศ์ คร่ำสุข ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
206 67324 นายอิศรางกูร ย่อกลาง ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
207 67325 นายธีระวัฒน์ ดุนขุนทด ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
208 67327 นายนวรรษกร ทองกลาง ทั่วไป ม.3/6 อนุมัติ
209 67328 นายตะวัน โสมาบุตร ทั่วไป ม.3/6 อนุมัติ
210 67329 นายปฏิพัฒน์ ทมกระโทก ทั่วไป ม.3/6 อนุมัติ
211 67330 นายณัฐดนัย ปลั่งกลาง ทั่วไป ม.3/6 อนุมัติ
212 67331 นายเจษฎา บัวทองหลาง ทั่วไป ม.3/6 อนุมัติ
213 67332 นายกิตติชาดา ศิริเจริญรุ่ง ทั่วไป ม.3/6 อนุมัติ
214 67333 นายศุกลวัฒน์ มุขพิมาย ทั่วไป ม.3/6 อนุมัติ
215 67334 นายวัชรพล แตงกระโทก ทั่วไป ม.3/6 อนุมัติ
216 67335 นายวีรภัทร มีบุญ ทั่วไป ม.3/6 อนุมัติ
217 67336 นายเกียรติศักดิ์ กระจ่างโพธิ์ ทั่วไป ม.3/6 อนุมัติ
218 67337 นาวสาวฐิฎิยากร บุญสด ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
219 67338 เด็กหญิงปิยธิดา บรรจงปรุ ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
220 67339 นาวสาวตรีกาญจน์ ดวงดี ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
221 67340 นาวสาวกุสุมา ขำรัมย์ ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
222 67341 เด็กหญิงสุชาดา พานเงิน ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
223 67342 นาวสาวปุณยาพร ดงพิกิจ ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
224 67343 นายวัชรากร ชนะพงศ์ ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
225 67344 นายนธร สีภูธร ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
226 67345 นายปิยะชนม์ เฮฮา ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
227 67346 นาวสาวสุกัญญา บุญทา ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
228 67347 นาวสาวสุพรรษา คบทองหลาง ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
229 67348 นาวสาวนันทิชา อินบัวทอง ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
230 67349 นายอุ้มบุญ เลียนอย่าง ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
231 67350 นายธนพล ขุมทอง ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
232 67351 นายจิรวัฒน์ ค้าโค ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
233 67352 เด็กชายอดิเทพ มากสะรุด ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
234 67353 เด็กหญิงศรุตา อ่อนทองหลาง ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
235 67354 นาวสาวจีรนันท์ แดนทองหลาง ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
236 67355 นายธนภัทร สุดเกษ ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
237 67356 นายธีรเดช หมั่นธุระ ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
238 67357 นายสิทธิชัย ถนัดหมอ ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
239 67358 นายอธิวัฒน์ ผึ่งเกตุ ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
240 67359 เด็กชายธนวัฒน์ ตันนอก ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
241 67360 นายบูรภา สุระสา ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
242 67361 เด็กชายพรรษกร ประพายพิษ ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
243 67362 นายวีรชาติ จุลทัศน์ ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
244 67363 นายเอกพล วิเศษคำใส ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
245 67364 นาวสาวศิรินรัตน์ สว่างจิตร ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
246 67365 นาวสาวปวีณ์ธิดา เพ็งรัมย์ ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
247 67367 นาวสาววิภาวี เกียรติกระโทก ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
248 67368 เด็กหญิงณัฐมา สัมกลาง ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
249 67369 นายธนกร เนินนา ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
250 67370 นายวิทวัส พรมประโคน ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
251 67371 นายนเรนทร์ฤทธิ์ ดูกลาง ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
252 67372 เด็กชายไกรศร เเก้วศรี ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
253 67373 เด็กหญิงภิญญดา อินทรมะณี ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
254 67374 เด็กหญิงไอญฎา หงษ์อุดม ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
255 67375 นายศิรศักดิ์ เยื้องกลาง ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
256 67376 นาวสาวธนัญญา องค์ศิลป์ ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
257 67377 นาวสาวอัญชิสา มีบุญ ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
258 67378 เด็กชายจักรกฤษ ชูทอง ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
259 67379 นาวสาวสุวิจิตรา ร่มเริง ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
260 67380 นายอนุชานันท์ แต้มสูงเนิน ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
261 67381 นายเกียรติศักดิ์ แสงฮาด ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
262 67382 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ บังทองหลาง ทั่วไป ม.3/10 อนุมัติ
263 67383 นาวสาวพรหมจรินทร์ ชะงายกลาง ทั่วไป ม.3/10 อนุมัติ
264 67384 นาวสาวกมลภพ ทวีสูง ทั่วไป ม.3/10 อนุมัติ
265 67385 นาวสาวจรินทร์ทิพย์ ประโมศรี ทั่วไป ม.3/10 อนุมัติ
266 67386 เด็กชายโสภณวิชญ์ นาคา ทั่วไป ม.3/10 อนุมัติ
267 67387 นายธนโชติ บวรรัมย์ ทั่วไป ม.3/10 อนุมัติ
268 67389 นายธนภูมิ ปริวันตัง ทั่วไป ม.3/10 อนุมัติ
269 67390 เด็กหญิงธนาพร ฉันทะกลาง ทั่วไป ม.3/10 อนุมัติ
270 67391 เด็กหญิงวิชุดา พะยอมใหม่ ทั่วไป ม.3/10 อนุมัติ
271 67392 เด็กชายยุทธพงษ์ บุญยิ่ง ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
272 67393 เด็กชายศิวัฒน์ พิมพ์พิกุล ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
273 67394 นายชลลกร เนาว์กระโทก ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
274 67395 นายปิยวัฒน์ พาดทองหลาง ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
275 67396 นายวรากร ชุ่มทองหลาง ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
276 67397 นาวสาวกชกร วิลาหะ ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
277 67398 นายมงคล บุญยิ่ง ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
278 67399 นายธีรภัทร นนกระโทก ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
279 67400 นาวสาวรัศมี ภูนาเชียง ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
280 67401 นาวสาวณัฐวดี ทมกระโทก ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
281 67402 เด็กหญิงปนัดดา เจริญนาม ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
282 67403 เด็กหญิงศิริกัญญา รักนา ทั่วไป ม.3/12 อนุมัติ
283 67404 เด็กหญิงสุดารัตน์ เย็นวัฒนา ทั่วไป ม.3/12 อนุมัติ
284 67405 นายวุฒิศักดิ์ ทิศกระโทก ทั่วไป ม.3/12 อนุมัติ
285 67406 นายวัชรวุฒิ พระยาครุฑ ทั่วไป ม.3/12 อนุมัติ
286 67409 เด็กชายพงศกร นนชัย ทั่วไป ม.3/12 อนุมัติ
287 67410 นาวสาวปนัดดา ไม้พิมาย ทั่วไป ม.3/12 อนุมัติ
288 67411 นายวันชนะ มานะดี ทั่วไป ม.3/12 อนุมัติ
289 67412 นายวงศธร คุณสาร ทั่วไป ม.3/12 อนุมัติ
290 67413 เด็กหญิงมนัสชนก โนรินทร์ ทั่วไป ม.3/12 อนุมัติ